ใบงาน


ใบงานที่  ๑.๑
เรื่อง  วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน(2%)
1.อะตอม หมายถึง ……………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………
2.สาระสำคัญของอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบมี 3 อย่าง คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน(2%)
3.จงอธิบายวิธีการทดลองของ เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………หลอดรังสีแคโทดที่ดัดแปลงแล้ว

หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้าในหลอดเพิ่มขึ้นอีกสองขั้ว
4.จากตำแหน่งของจุดสว่างบนฉากเรืองแสงเบนเข้าหาขั้วบวก รังสีจากแคโทดประอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็น……………………………………………………………………………………………………..
5.อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า…………………………………………………………………………………………………………
    อนุภาคบวกที่เกิดจากแก็สไฮโดรเจน เรียกว่า ………………………………………………………………………………………………………………..
6.บทสรุปการทดลองของ ทอมสัน มีว่าอย่างไร…………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด(2%)
7.แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดได้เสนอว่า………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบจำลองอะตอมของนีลส์ โบร์(2%)
8.จงอธิบายแบบจำลองอะตอมของนีลส์ โบร์…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก(2%)
9.จงอธิบายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………